Till umu.se

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsenheten arbetar med universitetsgemensam infrastruktur inom ett flertal verksamhetsområden såsom lokalförsörjning, miljö, fysisk arbetsmiljö och säkerhet.

Interiör från Lindellhallen

Lokalförsörjning bereder och verkställer beslut om universitetets fysiska planering och lokalförsörjning, svarar för hyresförhandlingar och inhyrning av lokaler liksom lokaladminstration och internhyressystem. Vi utreder/planerar ny- respektive ombyggnadsbehov inklusive inredning och fastighetanknuten utrustning, samt svarar för projektledning.

Vi utvecklar och driver universitetets arbete med säkerhet, miljö och fysisk arbetsmiljö utifrån lagstiftningskrav, avtal och policydokument. Till området hör tekniska säkerhetssystem, bevakning, krisledningssystem, brandskydd, försäkringsfrågor, miljöledningssystem, tillståndsfrågor m m.
Fysisk arbetsmiljöLokalförsörjningMiljöSäkerhet

Information till universitetets anställda inom dessa områden finns på webbplatsen ”Medarbetare” som du finner längst uppe till vänster i sidhuvudet.


Kontakta oss

Lokalförsörjningsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress: Förvaltningshuset Plan 4, Universitetstorget 16

Tel: 090-786 50 00