Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar med universitetsgemensam infrastruktur och gestaltning vad gäller lokaler. På enheten finns också universitetets centrala samordnare för fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Inom Lokalförsörjning utreds, planeras och projektleds universitetets fysiska planering och lokalförsörjning, hyresförhandlingar och inhyrning av lokaler samt ny- respektive ombyggnationer. Enheten ansvarar även för uthyrning av Lidmangården och Lars Färgares gård.

Inom fysisk arbetsmiljö hanteras risker som ohälsa, skador, olyckor och tillbud. Universitetets samordnare för fysisk arbetsmiljö arbetar bland annat med kunskapshöjande insatser till anställda och skyddsombud, och stödjer verksamheterna när det gäller frågor om inomhusmiljöklimat, buller, hälsofarliga kemiska och biologiska ämnen och ergonomi.

Vad gäller miljö och hållbar utveckling ska universitet medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling så att FN:s globala 2030-mål för hållbar utveckling nås. Universitetets miljösamordnare arbetar bland annat med att stödja verksamheterna så att de kan implementera hållbarhetsaspekter inom sina respektive områden.

Genom ett systematiskt säkerhetsarbete och genom kostnadseffektiva säkerhetslösningar kan risker och skador förebyggas. Universitetets säkerhetsfunktion genomför till exempel kunskapshöjande insatser inom områdena fysisk säkerhet, personsäkerhet samt katastrof och krisberedskap, och hanterar tekniska säkerhetssystem, bevakning och försäkringar.

Universitetets kemiexpert, biosäkerhetsexpert och strålskyddsexpert tillhör också enheten.


Kontaktinformation

Lokalförsörjningsenheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress: Förvaltningshuset Plan 4, Universitetstorget 16

Tel: 090-786 50 00

Kontaktpersoner

Tf Enhetschef

Cecilia Franzen
090-786 54 04
cecilia.franzen@umu.se

Miljöfrågor

Åsa Bäckström
090-786 90 54
asa.backstrom@umu.se

Lisa Redin
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Säkerhetsfrågor

Jörgen Sandström
090-786 65 55
jorgen.sandstrom@umu.se

Lisa Redin
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se